Farní charita Stříbro je účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou, jejíž zřizovatelem je Biskupství Plzeňské.

 

Základní údaje o FCH Stříbro

Statut: Účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou
Zřizovatel: Biskupství plzeňské, nám. Republiky 35, 301 00  Plzeň
Adresa sídla: Jiřího z Poděbrad 78, 349 01  Stříbro
Telefon: 374 622 229
IČO: 70846596
Konto: ČSOB 167510248/0300
Působnost: Farnost Stříbro 

Poslání Charity

Posláním Charity je pomáhat lidem v hmotné, sociální, duševní a duchovní nouzi bez ohledu na jejich příslušnost k rase, národnosti nebo náboženskému vyznání.

  

Hlavní činnosti Farní charity Stříbro

  • zapůjčení invalidních vozíků a ortopedických pomůcek pečujícím rodinám dle aktuálních potřeb klientů
  • Charitní šatník pro sociálně slabé občany, sběr a odvoz přebytečných oděvů
  • evidence a návštěva starých a nemocných občanů (osamělí, nevidomí, vozíčkáři, obyvatelé Domu s pečovatelskou službou apod.)
  • členky Farní charity Stříbro se aktivně podílejí na akcích pořádaných farností (úklid kostela, poutě, výstava jesliček, atd.), zpívají v Kladrubském sboru a přispívají na stavbu nemocnici v UGANDĚ a podporuji papežské misijní dílo

Struktura Charity

 

Charita Česká republika je od roku 1995 členem konfederace charitních organizací světa – Caritas Internationalis (CI) a jejího evropského regionu – Caritas Europa (CE).

Charita Česká republika, jejímž zřizovatelem je Česká biskupská konference, je největší nestátní humanitární organizaci v ČR. Její součástí je šest diecézních a dvě arcidiecézní charity. Diecézní a arcidiecézní charity metodicky řídí a koordinují oblastní, městské a farní charity – tj. organizační články na svém území

Farní charita Stříbro
rozvíjí charitní práci na území farnosti Stříbro. V jejím čele stojí ředitelka, která řídí její činnost a zastupuje ji ve všech jednáních. Zároveň své aktivity koordinuje s Diecézní charitou Plzeň, která působí na území Plzeňského a Karlovarského kraje, a duchovním správcem místní farnosti. Farní charita Stříbro vykonává svoji činnost ve spolupráci s členkami charity, praktikanty odborných škol a dobrovolníky z řad studentů a příslušníků rodin.

Zdravotní péči zajišťují zdravotní sestry ve spolupráci s vrchní zdravotní sestrou. Vrchní sestra zodpovídá za péči o zdravotní stav uživatelů, koordinuje práci zdravotních sester a pracovníků v sociálních službách a vede potřebnou dokumentaci.

Sociální agendu spravuje sociální pracovnice a v případě potřeby ředitelka Farní charity Stříbro. Sociální práce zahrnuje sociální poradenství, jednání se zájemcem o službu, vedení spisové dokumentace, koordinaci individuálních plánů, obhajování práv uživatelů a přímou práci s uživateli za účelem upevnění jejich znalostí a dovedností (výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti).

Přímou práci s uživateli provádí pracovníci v sociálních službách (pečovatelky) dle individuálních potřeb uživatelů ve spolupráci s vedoucí stacionáře, vrchní sestrou, sociální pracovnicí a ostatními spolupracovníky.

Historie Charity

Charita (z latinského caritas) znamená milosrdenství a nezištnou pomoc bližnímu, který se ocitl ve stavu nouze. Farní charita Stříbro vznikla jako účelové zařízení římskokatolické církve s vlastní právní subjektivitou. Svoji činnost započala již v roce 1991. V květnu se sešla skupinka dobrovolníků stříbrské farnosti za účelem vzniku farní Charity. První útočiště našla charita ve dvou místnostech bývalých jeslí. Od konce května se mohla práce naplno rozjet. Farní charita Střibro se neustále rozvíjí dle potřeb společnosti.