GDPR – informace pro uživatele služeb FCH Stříbro

 

Farní charita Stříbro (dále jen „FCH Stříbro“), je církevní nestátní nezisková organizace se sídlem Jiřího z Poděbrad 78, 349 01 Stříbro, IČ 70846596, zapsaná v Rejstříku evidovaných právnických osob u Ministerstva kultury České republiky pod číslem 8/1-06-708/1996.

FCH Stříbro zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů nebo také GDPR).

FCH  Stříbro je správcem osobních údajů. Kontaktní údaje správce:

https://stribro.charita.cz/kontakt/

 

Kontaktní osobou pro řešení Vašich požadavků a dotazů je:

JUDr. Bc. Vladimír Fencl, právník Diecézní charity Plzeň

Adresa: Sladkovského 16, 326 00 Plzeň

Telefon: 377 310 424, 739 483 374

e-mail: vladimir.fencl@mchp.charita.cz

nebo

Mgr. Tereza Landová, koordinátor sociálních služeb Diecézní charity Plzeň

Adresa: Cukrovarská 16, 301 00 Plzeň

Telefon: 731 433 002

e-mail: tereza.landova@dchp.charita.cz

 

Účely zpracování a právní základ pro zpracování osobních údajů:

-  Poskytování sociálních služeb dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách v platném znění a plnění všech povinností s ním spojených

-  Poskytování zdravotních služeb dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách v platném znění a plnění všech povinností s nimi spojených.

Doba zpracování osobních údajů je po dobu platnosti smlouvy a dále po doby dle zákona č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě nebo dle zvláštního právního předpisu a dle GDPR.

Zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle správce a jeho zaměstnanců zpracovávány také zpracovateli správce, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s GDPR.

Zpracovateli osobních údajů FCH Stříbro jsou:

Software production s.r.o., se sídlem Denisovo nábřeží 2568/6, 301 00 Plzeň, IČ 27973956

IReSoft, s.r.o., se sídlem Cejl 62, 602 00 Brno, IČ 26297850

 

FCH Stříbro dále informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí vyžadovat předání předmětných osobních údajů. FCH Stříbro dále předává osobní údaje v zákonem stanovených případech těmto subjektům:

-        Policii ČR, státním zastupitelstvům a soudům;

-        obecním úřadům vykonávajícím funkci veřejných opatrovníků nebo podepisujících smlouvu za uživatele;

-        zákonným zástupcům, opatrovníkům a osobám k tomu zmocněným uživatelem

 

Práva klienta dle GDPR:

 1. Klient je oprávněn požadovat od Správce přístup k osobním údajům, má rovněž právo na jejich opravu, doplnění nebo omezení zpracování. Každý požadavek klienta je řešen individuálně.

 

 1. Klient je oprávněn kdykoli vznést námitku proti zpracování v případě, že:

 

 1. zpracování je nezbytné pro plnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je správce pověřen,
 2. zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany.

Údaje klienta nebudou dále zpracovávány, pokud neprokážeme závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad zájmy nebo právy a svobodami uživatele. Do doby, než tuto skutečnost ověříme, má klient právo na omezení zpracování.

 

 1. Klient má právo na výmaz, a to pouze v případech:
 • osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,
 • uživatel odvolá souhlas a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování,
 • uživatel vznese námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování,
 • osobní údaje byly zpracovány protiprávně,
 • osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti,
 • osobní údaje byly shromážděny v souvislosti s nabídkou služeb.

 

 1. Klient má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, jímž je Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem na adrese Pplk. Sochora 27, Praha 7, PSČ 170 00.

 

 1. Klient má na základě vlastní žádosti právo na přenositelnost jeho osobních údajů, a to v běžném a strojově čitelném formátu. Klient může osobní údaje předat jinému správci, nebo pokud je to technicky možné, žádat, aby si je správci předali mezi sebou.

 

 1. Klient má právo být informován o tom, že došlo k porušení zabezpečení osobních údajů zpracovávaných FCH Stříbro, pokud má toto porušení za následek vysoké riziko pro práva a svobody klienta.

 

 

 1. Právo klienta kdykoli odvolat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů se uplatní v případech, kdy byly osobní údaje získány na základě tohoto právního titulu, na ostatní důvody zpracování dle GDPR se právo nevztahuje.

 

Při výkonu výše uvedených práv klienta postupuje FCH Stříbro v souladu s GDPR.

Poskytnutí Vašich osobních údajů je dobrovolné, avšak jejich neposkytnutí může znamenat, že správce nebude moci klientovi poskytnout služby.

Vaše požadavky budou vždy posouzeny a vyřešeny v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení.

V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním Vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Na závěr bychom rádi zdůraznili, že je naším zájmem zpracovávat Vaše osobní údaje zákonně a řádně a nepoškozovat Vaše práva.

Děkujeme Vám za vstřícnost a spolupráci.

Tým Farní charity Stříbro

Datum poslední aktualizace: 20. 11. 2018