Sociální práce

Sociální práce je důležitou součástí poskytovaných služeb, kterou zajišťují sociální pracovnice. Napomáhají klientům při vyřizování jejich úředních i soukromých záležitostí, zejména  zastupují zájmy klienta a hájí jejich práva.

Zajišťují zejména tyto činnosti:

 • poskytování sociální pomoci, zpracovávání  písemných  dokladů
 • pomoc a poradenství při jednání v zájmu klienta s jinými odborníky, se správními orgány, soudy, nestátními organizacemi a dalšími institucemi
 • vyřizování úředních záležitostí (vyřizování občanských průkazů při změně trvalého bydliště, vyřizování žádostí o příspěvek na péči, apod.)
 • psaní úředních dopisů
 • poskytování základní sociální služby a sociálně právního poradenství
 • sociální anamnézu
 • zprostředkování sociálně - právních služeb
 • Jednání se zájemcem o službu (schvalování žádosti spolu s poradním týmem)
 • řídí a organizuje Individuální plánování
 • vede evidenci žadatelů
 • sepisuje Dohody o poskytovaných službách v DS s každým klientem jednotlivě
 • pomoc klientům při hospodaření s penězi a správa finančního a hmotného depozita klientů
 • pomoc při vyřizování dědického řízení
 • aktivizaci seniorů
 • zachování mlčenlivosti o skutečnostech, které souvisejí s výkonem povolání

V současné době v domově pracují 2 sociální pracovnice na 1,2 úvazku.