Poslání zařízení

Posláním domova pro seniory je zajištění kvalitního a plnohodnotného života seniorů při zachování běžných společenských aktivit a maximální míry samostatnosti. Na základě individuálních potřeb a přání, s respektem k lidským právům, zajišťujeme a poskytujeme pomoc a podporu směřující k prožití klidného stáří navyklým stylem života v důstojném a bezpečném prostředí, které co nejvíce připomíná pobyt ve valstním domově. Kontakt s rodinou a širším společenstvím zůstává zachován a podporován.

Cíle

Mezi cíle Domova pro seniory sv. Jana Pavla II. patří zajistit klientům péči v době, kdy péči nemůže zajistit rodina. Umožňuje tak uživatelům domova strávit aktivně svůj volný čas v odborné péči a pod nepřetržitým provozem.

 • Poskytovat službu dle individuálních potřeb uživatelů
 • Vytvářet bezpečné a příjemné domácích prostředí
 • Plánovat průběh služby dle přání uživatelů
 • Zajistit atraktivní, kvalitní a plnohodnotný život uživatelů, včetně důstojného závěru života
 • Pomáhat a podporovat uživatele při setkání s rodinou
 • Respektovat a rozvíjet citový život klientů
 • Aktivizace uživatelů vedoucí ke zvyšování jejich soběstačnosti
 • Respektovat soukromí, důstojnost, vůli a další práva uživatelů

Poskytované služby

 • Zajištění zdravotní péče, která je poskytována příslušným praktickým lékařem
 • Poskytování ošetřovatelské a zdravotní péče
 • Výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti
 • Poskytnutí ubytování
 • Pomoc přui uplatňování práv, oprávněných zájmů a obstarávání osobních záležitostí
 • Zprostředkování kontaktu s rodinou a společenským prostředím
 • Pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu
 • Pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu
 • Poskytnutí stravy v rozsahu 3 hlavních a 2 vedlejších jídel
 • Poskytnutí doplňkových fakultativních služeb (kadeřník, pedikúra, masér, ergoterapie,..)
 • Časté kulturní a společenské akce (besídky dětí, bohoslužby, oslavy narozenin a svátků uživatelů)

Zásady při poskytování služby

 • Individuální přístup zaměřený na klienta
 • Odpovědnost poskyttovatele (jasně definovány role, včetně příslušných povinností a kompetencí)
 • Týmová spolupráce )profesionalitaposkytovaných služeb vychází z týmové spolupráce personálu a spolupraujících organizací, důraz je přitom kladen na vzájemný dialog a dohodu)
 • Zapojování uživatele do spolurozhodování
 • Zachování důstojnosti klienta včetně respektování soukromí
 • Dodržování lidských práv a základních svobod uživatelů služeb
 • Podpora a nezbytná péče dle potřeb uživatele (podpora vb záležitostech. které sám nezvládá, potřebuje asistenci, podpora samostatnosti)
 • Pozitivní přístup k uživatelům (způsob jednání komunikace je přizpůsoben situaci uživatele, respekt k uživateli a jeho odlišnostem)
 • Kvalita a odbornost (kvalifikace a dalí vždělávání zaměstnanců, pravidelné hodnocení zaměstnanců i poskytovaných služeb, supervize)
 • Rovné podmínky po všechny uživatele s přihlédnutím k individuálním potřebám (spravedlivý přístup ke všem uživatelům, stejné příležitosti bez předsudků)